Rok szkolny 2018-2019

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół

i placówek oświatowych

 1 września 2018 to punkt zwrotny w organizacji polskiej szkoły. Zmiany będące wynikiem reformy edukacji mocno przekierowały naszą uwagę i działania na nowe zadania, przed którymi stoją nie tylko dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale i każdy pracownik systemu edukacji.

Dlatego cieszymy się mogąc przedstawić Państwu ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego na rok szkolny 2018-2019 i zaprosić do współpracy nie tylko nauczycieli, ale i dyrektorów szkół proponując warsztaty i szkolenia projektowe przygotowujące kadrę zarządzającą polską oświatą do nowych zadań.

W tym celu proponujemy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.

Na zgłoszenia dyrektorów szkół do grup stacjonarnych i wyjazdowych z regionu Południowej Wielkopolski czekamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu (e-mail: cde@centrumcde.pl).

Jesteśmy zaangażowani w proces wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie całej Polski. W odniesieniu do naszej praktyki i merytoryki w tym temacie proponujemy również szereg ciekawych szkoleń będących odpowiedzią na wyznaczone w roku szkolnym 2018-2019 priorytetów Ministra Edukacji Narodowej.

Ponadto proponujemy jak co roku warsztaty, konferencje i treningi umiejętności weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, elearningowe i studia podyplomowe.

Dzięki współpracy z wiodącymi wydawcami multimedialnymi i portalami oświatowymi uczestniczymy w kampaniach promujących bezpieczną i twórczą naukę z zastosowaniem nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współtworzymy ciekawą i mądrą oprawę merytoryczną do wielu pomocy łączących nowe technologie i dydaktykę, co daje nam kolejne doświadczenia i wiedzę, którą chcemy dzielić się z Państwem.

O kolejnych konferencjach i warsztat będziemy informować na bieżąco.

Oferta Centrum Doskonalenia Edukacyjnego dostępna jest na stronie www.centrumcde.pl, https://www.facebook.com/centrumcde

Dzięki praktyce we wspomaganiu szkół szczególnie polecam kontakt w zakresie diagnozy, monitoringu i ewaluacji realizacji kompetencji kluczowych w szkole.

Z życzeniem zmian na lepsze!

 

Monika Piechowicz - Kruk

Dyrektor CDE

wraz z Zespołem Edukatorów

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu

Czytaj całość
 
Aktualności

 

OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2018/2019

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH oraz zasady REKRUTACJI do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl

 

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

00

PROJEKT: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

1.

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

2.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela po reformie. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

3.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły.

8

4.

Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Istota i zasady organizacji kształcenia.

8

5.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

6.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

7.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

16

8.

Jak skutecznie osiągać cele edukacyjne? Osiem kompetencji kluczowych uczniów.

8

9.

TIK jako szansa na rozwój kompetencji informatycznych. Przykłady pracy w oparciu o metody.

8

10.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych.

8

11.

Jak kształtować kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne u uczniów.

8

12.

Kompetencje społeczne i obywatelskie na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

8

13.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela.

 

14.

Innowacyjny nauczyciel to przedsiębiorczy uczeń. Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wykorzystywanie metod aktywizujących.

8

15.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

16.

Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

8

17.

Twórcze nauczanie jako szansa dla rozwoju kreatywności ucznia.

8

18.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

19.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

20.

Kompetencje kluczowe na lekcji wychowawczej. Jak je realizować? Warsztat dla wychowawcy.

8

21.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

22.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

23.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

24.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Warsztat dla wychowawców i nauczycieli.

8

25.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

26.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców.

8

27.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

28.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

29.

Systemowy model pomagania w problemach wychowawczych w szkole.

8

30.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

31.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

32.

Jak pomagać dziecku z ADHD? To takie proste.

8

33.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

34.

Funkcja kształtująca i wspierająca oceniania w nauczaniu 8 kompetencji kluczowych.

8

35.

Jak pracować metodą projektu na 8 kompetencjach kluczowych ucznia?

8

36.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

37.

Jak pracować z uczniem zdolnym?

8

38.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej.

8

39.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

40.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami.

8

41.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

8

42.

Zaburzenia słuchu fonematycznego jako przyczyna zaburzeń mowy i problemów z nauką szkolną.

8

43.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

44.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

45.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

46.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

47.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

48.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

49.

Warsztat: „Terapia niepłynności mówienia.”

20

50.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

51.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

52.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

53.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

54.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

55.

Kurs wychowawców kolonijnych.

36

56.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii.

10

57.

Kurs kwalifikacyjny języka angielskiego dla nauczycieli- przygotowanie do PTE General Level 3 do poziomu B2

10

       58.         Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                                                                                                                                                                                       10


59.

Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?

8

60.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

61.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

62.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

63.

Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego.

8

64.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

65.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

8

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody stymulacji polisensorycznej.  

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej.          

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.      

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej.

eLearning

 *** 

Koszt 8 godzinnego warsztatu metodycznego 150 zł

 

Koszt treningów umiejętności i innych specjalistycznych form szkoleniowych

w CENNIKU CDE

***

 


Rok szkolny 2018-2019
 
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

 
"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"

 

Projekt, który przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych pod kątem kompetencji kluczowych. 
 
 Szczegóły udostępniamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

wyłącznie telefonicznie pod numerem 0048 696 725 232

 
dyżury poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 13.30 - 17.00
 w środy w godzinach 11.00-12.30
w piątki od godz.  10.30 - 15.00

 

oraz per e-mail: cde@centrumcde.pl

 

*** 

 

 

ZAPRASZAMY

Dyrektorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję

MATEMATYKA BEZ RESZTY,

która odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00

w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3.

 

PROGRAM KONFERENCJI

16:00 – 16:15 – Powitanie, wstęp Monika Piechowicz- Kruk - dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

16:15 – 17:00 – WYKŁAD: W tyglu dziecięcych uczuć. Pomagać dziecku w radzeniu sobie z emocjami, Teresa Radomska, doradca metodyczny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

17:00 – 17:15 – Przerwa kawowa

WARSZTATY: 17:15 – 18:00 (rotacyjnie)

·         GRUPA PRZEDSZKOLNA (rotacyjnie)

 

– Matematyczni podróżnicy Ewa Urszula Witkowska – Eduexpert

 


·         GRUPA WCZESNOSZKOLNA (rotacyjnie)

– Kurs programowania z gra Scottie Go! Edu - Agnieszka Kostrzewa


Zestaw edukacyjny Scottie Go! Edu, to odpowiedź na zmiany w realizacji podstawy programowej i obowiązek nauczania programowania od najmłodszych lat. Gra to przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia i nauczyciela. Aby rozpocząć pracę z zestawem, nie są wymagane wielogodzinne szkolenia, a jego struktura prowadzi nauczyciela i ucznia wspólnie przez naukę programowania krok po kroku. Przeżyj przygodę wraz z przyjaznym kosmitą Scottie, naucz się programować i pomóż w powrocie Scottiego do domu!

 

 

 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do środy 6.06.2018r. pod adresem: cde@centrumcde.pl, tel. 696 725 232 

 Prosimy o udostępnianie informacji rodzicom i gronu pedagogicznemu Państwa Placówek.
 
è Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!

 

 

Czytaj całość
 
RODO w CDE

Szanowni Państwo,

 

miło nam będzie pozostać z Państwem w kontakcie i móc przesyłać zaproszenia do udziału w zajęciach przez nas prowadzonych czy też organizowanych.

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 RODO, uprzejmie prosimy  o możliwość przesyłania wiadomości drogą elektroniczną i utrzymanie tego kontaktu.

Administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Edukacyjnego , ul. Targowa 20/4 62-800 Kalisz (dalej: Centrum CDE). Centrum CDE przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z prowadzeniem korespondencji mailowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a)  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email).  

Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Centrum CDE z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail cde@centrumcde.pl bądź pisemnego na adresy wskazane w zdaniu pierwszym.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do Centrum CDE oraz przez Centrum CDE do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe.  

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. 

Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej. 

 

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. 

Z wyrazami szacunku

Monika Piechowicz- Kruk

dyrektor CDE

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

Ul. Targowa 20/4, 62-800 Kalisz

 www.centrumcde.pl
 www.facebook.com/centrumcde    

 

 

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort